Nod rhaglen beilot ‘Cerdyn y Blaned’ Caerdydd yw gwneud cynnyrch organig yn fwy hygyrch

Mae rhaglen beilot newydd wedi’i lansio yng Nghaerdydd sy’n ceisio sicrhau bod bwyd iach sy’n dda i’r blaned yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb – yn enwedig y rhai sy’n wynebu incwm isel ac anghydraddoldebau iechyd.

Mae Bontio’r Bwlch yn fenter a sefydlwyd i fynd i’r afael â chwestiwn bwyd sy’n dda i iechyd ac i’r blaned, sy’n aml yn dod ar gost uwch na dewisiadau amgen llai iach a/neu llai da i’r blaned.

Trwy Bontio’r Bwlch, mae rhaglenni peilot wedi eu lansio ar draws y DU i archwilio ffyrdd o oresgyn y bwlch hwn, a gwneud bwyd iach cynaliadwy – yn enwedig ffrwythau a llysiau organig a gynhyrchir yn gynaliadwy – yn fwy hygyrch i bobl ar incwm is.

Rhaglen beilot Caerdydd yw’r Cerdyn y Blaned, cydweithrediad rhwng Marchnadoedd Ffermwyr Caerdydd, Bwyd Caerdydd, a grŵp o dyfwyr organig, mentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol.

Cyd-gynhyrchwyd cynlluniau terfynol datblygu’r cerdyn mewn gweithdy cymunedol yn Nhreganna ar 1 Mawrth, a ddaeth â chynrychiolwyr o bob rhan o’r ddinas ynghyd a fyddai â diddordeb mewn treialu’r cynllun.

Bydd Cerdyn y Blaned yn gerdyn â gwerth hyd at £11 yr wythnos iddo – gan alluogi deiliaid i newid eu siopa wythnosol arferol am ffrwythau a llysiau i fersiynau a gynhyrchir yn organig, heb gael eu gadael allan o boced. Bydd siopwyr yn gallu defnyddio’r cerdyn mewn dewis o stondinau ffrwythau a llysiau organig yn unrhyw un o Farchnadoedd Ffermwyr Caerdydd ar draws y ddinas (a geir yn wythnosol yn Rhiwbeina, Y Rhath a Glan-yr-afon).

Mae Marchnad Ffermwyr Caerdydd yn arwain y cynllun peilot gyda grŵp cychwynnol o 20 o siopwyr. Unwaith y bydd yr arbrawf hwnnw wedi’i werthuso, bydd ail gam gyda 120 o siopwyr yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yr haf hwn. Bydd y dystiolaeth o’r ddau gam yn cael ei defnyddio i gefnogi cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi bwyd ar lefel leol a chenedlaethol.

Esboniodd Carol Adams, rheolwr menter ym Marchnad Ffermwyr Caerdydd:

“Roedd y gweithdy yn gyfle gwerthfawr i’n cymuned, ffermwyr a rheolwyr y farchnad ddod at ei gilydd a chyd-greu ateb sydd o fudd i bawb sy’n cymryd rhan.

“Dwedodd pobl wrthym eu bod am siopa’n organig, ond yn hanesyddol maent wedi taro rhwystrau o ran fforddiadwyedd ac argaeledd. Rydym hefyd wedi clywed y gall pobl weithiau weld bwyd organig a siopa ym marchnadoedd ffermwyr yn rhy ddrud ac felly nid ydynt yn rhywbeth y maent yn teimlo y gallant fanteisio ato.

“Mae wedi bod yn wych mynd i’r afael â rhai o’r cam-ganfyddiadau hyn a helpu i addysgu pobl am fanteision gallu prynu’n uniongyrchol gan dyfwyr. Nid yn unig o ran pris – nid yw bob amser yn ddrutach na’r archfarchnad – ond hefyd o ran gallu prynu’r hyn sydd ei angen arnoch, cael cyngor gan gynhyrchwyr ar sut i goginio a storio ffrwythau a llysiau ffres, a sut i wneud y gorau ohono.”

Un o’r tyfwyr sy’n cefnogi’r cynllun yw’r tyfwr Pawel Wisniewski, sy’n rhedeg Paul’s Organic Veg yn Sir Fynwy. Dwedodd:

“Fel ffermwr organig, rwy’n angerddol dros ddarparu’r bwyd gorau posibl i bobl. Bwyd yw sylfaen ein hiechyd, a gall dewisiadau bwyd da nawr arwain at ddyfodol iachach. Mae’r prosiect hwn yn arbennig o gyffrous oherwydd mae’n caniatáu imi rannu’r angerdd hwn a chysylltu â chwsmeriaid newydd, gan eu helpu i wneud dewisiadau iachach a chael mynediad at fwyd o ansawdd uchel.”

Mae Pontio’r Bwlch yn bartneriaeth rhwng Cynnal, Growing Communities, Elusen Alexandra Rose Nourish NINourish Scotland Synnwyr Bwyd Cymru.

Mae cynllun peilot Caerdydd wedi cael ei gydlynu drwy rwydwaith Bwyd Caerdydd sy’n cysylltu pobl a phrosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo bwyd iach, amgylcheddol gynaliadwy a moesegol ledled y ddinas. Daeth y cysyniad ar gyfer y Cerdyn y Blaned allan o ddau weithdy cymunedol Big Ideas a drefnwyd gan Bwyd Caerdydd.

Ychwanegodd cydlynydd Bwyd Caerdydd Pearl Costello:

“Mae Bwyd Caerdydd yn falch o gefnogi ein partneriaid, gan gynnwys Marchnad Ffermwyr Caerdydd, i ddatblygu’r cynllun arloesol hwn. Mae’n cyd-fynd yn berffaith â chenhadaeth Bwyd Caerdydd i roi bwyd da wrth galon cymunedau cryf, iach a gwydn. Mae’r Cerdyn y Blaned hefyd yn gam gwych tuag at weld Caerdydd yn cyflawni ei statws Lle Bwyd Cynaliadwy Aur, gan ddangos cryfder y mudiad bwyd da yn y ddinas gan wneud dewisiadau bwyd sy’n dda i’r hinsawdd yn fwy hygyrch a fforddiadwy.”

Dylai pobl sydd â diddordeb cymryd rhan yn ail gam y prosiect yr haf hwn gysylltu â Carol Adams yn carol@cardifffarmersmarkets.org.uk

Dysgwch fwy am y prosiect drwy wylio’r fideo isod: