Llywodraeth Cymru’n lansio Ymghynghoriad Amgylchedd Bwyd Iach

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn a’ch sylwadau ar gynigion i wella’r sefyllfa er mwyn ei gwneud yn haws dewis bwyd iach.  Mae’r ymgynghoriad Amgylchedd Bwyd Iach yn archwilio’r camau y gellid eu cymryd i wella’r amgylchedd bwyd yng Nghymru a helpu i sicrhau mai’r dewis iach yw’r dewis hawdd.  Mae’n gam gweithredu sy’n deillio o Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach.  Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys cynigion o dan dair thema:

  • Basgedi Siopa Iachach – newid pwyslais cynigion a marchnata tuag at
   ddewisiadau iachach er mwyn gwneud dewisiadau iachach yn fwy
   fforddiadwy.
  • Bwyta’n Iachach y Tu Allan i’n Cartrefi – gwella’r wybodaeth sydd ar gael i ni
   wrth fwyta y tu allan i’r cartref ac adeiladu ar lwyddiant y Dreth Siwgr ar
   ddiodydd meddal.
  • Amgylcheddau Bwyd Lleol Iachach – newid y cydbwysedd er mwyn sicrhau
   bod ein teithiau dyddiol drwy’r lleoedd rydym yn byw ynddynt yn gallu helpu i
   hyrwyddo dewisiadau iach, gan gynnwys archwilio rôl siopau Tecawê Bwyd
   Poeth o gwmpas ysgolion.

Sut i ymateb:

Dylech gyflwyno’ch sylwadau erbyn 1 Medi 2022, gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau canlynol:

Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: PwysauIachCymruIach@llyw.cymru

Darllenwch fwy yma am yr Ymghynghoriad Bwyd Iach yn ogystal â’r cynnig i ddod â gwerthiant diodydd egni i blant o dan 16 oed i ben.